2011/11/04 MOVIE×ICEBERG Vol.5-Guest-

TATSU(O.G.S/STO)+TECCHY(GONZO)

ASTORIA
NUMBERSTRIKER+BIGDOGGS
(TUN/MITSU/YO-ICHI/YO-SUKE
KIN/DAIKI/CHANGYAMA/KEEPER
ANDORE/YOSHI/YOU/VANY)
TAISHOW+RYUMA